Nerozumíte některým pojmům ?
Připravili jsme pro Vás tento slovník pojmů k dřevostavbám!

A

Arkýř

předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.

Atriový dům

dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. Jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvora, ale též okny směřujícími směrem
k venkovní straně, k existujícím pozemkům.

B

Bezbariérové stavby
Speciální typ stavby upravený pro tělesně postižené osoby. Dům se vyznačuje bez prahů,širšími dveřmi a chodbami. Okenní kování lze obsluhovat z vozíku. Stejně je upravená koupelna a toaleta.

Blower-door test
je měření prováděné přímo na rozestavěné nebo dokončené dřevostavbě. Přímo na místě je tak diagnostik schopen určit nejen úroveň „těsnosti“ objektu, ale také vyhledat konkrétní defekty. Tyto defekty lze bezprostředně opravovat a systematicky eliminovat (v případě provádění testu na rozestavěném objektu, kde musí být přístupné těsnící vrstvy). Výsledkem měření tedy není pouze protokol o záznamu měření, ale zpravidla dochází během měření také k opravení některých lokálních porušení celistvosti obvodové obálky budovy.

Bungalov
Jednopodlažní dům, zpravidla bez obytného podkroví, s pravidelným (až čtvercovým) půdorysem

C

Celostní přístup
Komplexní pohled na bydlení, který zahrnuje zdravé a harmonické domácí prostředí, soulad s přírodou i využití ekologických stavebních materiálů.

Časový plán stavby
časový plán výstavby je přehled jednotlivých termínů provádění dodavatelských prací na stavbě.

D

Dlaždice
druh krytiny. Jsou vyráběny v různých barvách a rozdílné kvalitě.

Drážkové těsnění
těsnění mezi rámem a pohyblivým křídlem okna nebo dveří.

Dřevěný obklad
dřevěné opláštění stěn a stropů.

Dřevostavba
dřevostavba dříve označovala pouze srubové stavby. Dnes tak označujeme všechny domy, jejichž stavební konstrukce je ze dřeva. Proto do skupiny dřevostaveb patří nejen sruby, ale také montované domy různých typů a konstrukcí.Dřevostavba je tedy dům, postavený buď přímo z masivního dřeva (srub, roubenka, vrstvené panely), nebo s využitím materiálů na bázi dřeva (skeletové nebo panelové dřevostavby); v současné době existují asi dvě desítky systémů konstrukce dřevostaveb, které se vzájemně prolínají, takže vytvořit jednoznačně platný přehled je prakticky nemožné (viz také konstrukce skeletová, konstrukce panelová, konstrukce srubová, konstrukce roubená, konstrukce z vrstveného masivního dřeva)

Dvojdům
dva zrcadlově souměrné domy se společnou zdí a vlastními vchody.

Dvojsklo
dvě tabule skla spojené termo-rámečkem. Takto vzniklá dutina mezi skly je hermeticky utěsněná plastickým tmelem a vyplněná inertním plynem pro zlepšení tepelně izolačních vlastností okna.

Dlouhodobé zatížení 
Zatížení, mezi něž se řadí například přemístitelné příčky, skladované hmoty, stroje a zařízení

E

Ekologické materiály
stavební materiály, které odpovídají normám regulujícím množství škodlivých látek (formaldehydy, ftaláty). Ekologické materiály garantují zdravé prostředí Vašeho domu.

Energetická náročnost budovy 
Množství energie skutečně spotřebované, a to zejména na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání, klimatizaci a osvětlení

Energetický štítek obálky budovy
Vyhodnocuje tepelně-technické vlastnosti stavební konstrukce domu; hodnotí se prostup tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem; rozděluje budovy do sedmi tříd od velmi úsporných po mimořádně nehospodárné

F

Fasáda
průčelí, vnější stěna budovy. Členěna okny, vchodem a dalšími architektonickými prvky.

Francouzská okna
elegantní technické řešení pro spojení dveří a oken. Tento způsob je běžný u průchodů na terasy
a do zahrad.

Fyzikální vlastnosti dřeva 
Vlhkost dřeva, hustota, tepelné, akustické a povrchové vlastnosti, barva, lesk, odolnosti proti houbám a proti napadení hmyzem, mechanické vlastnosti aj.

Fotovoltaický systém
Název sytému je složen ze slov foto (světlo) a voltaický (od jednotky 1Volt).
Základní součástí systému jsou fotovoltaické články, které za předpokladu slunečního svitu na ně dopadajícího, dokáží vyrábět stejnosměrnou elektrickou energii. Ta teče vodiči do elektrické soustavy k tomu určené, kde se může i nemusí měnit na střídavý proud a využívat k vlastní spotřebě. Střídavý proud lze prodávat za výhodných podmínek do místní sítě.

H

Hrubá stavba
stupeň dokončenosti stavby, který české normy nespecifikují. Canadian Building Code a některé normy definují hrubou stavbu jako „ vzduchotěsně a vodotěsně uzavřenou staticky dokončenou konstrukci stavby“.

I

Izolační vlastnosti
Vlastnos­ti izolačních materiálů, jako je vzduchotěsnost (při 50 Pa v h-1), voděodolnost (v barech) či schopnost pohlcovat zvuk (v dB); například pomocí termovizního měření lze provést kontrolu tepelně-izolačních vlastností pláště staveb – podle barevného spektra pak odhalíme například tepelné mosty v budově

M

Mansardová střecha
typ lomené střechy, který rozšiřuje prostor podkrovních místností.

Montovaný dům
typ domu, který je budován z předem připravených stavebních dílců. Výhodou těchto typů domů je velice krátká doba výstavby samotné.

N

Nízkoenergetický dům
Pojem nízkoenergetický dům je stavba s nízkou potřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i menší. V porovnání se staršími stavbami lze u nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění 75% i více. Podmnožinou nízkoenergetických domů jsou pasivní domy, které spotřebují až šestkrát méně energie než dnešní novostavby. Úspora energie na vytápění není a neměla by být jediným kritériem pro stavbu nízkoenergetického domu. Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. Spojuje v sobě komfort bydlení, energetickou a tedy i finanční úsporu, ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů. Ať vytápíte nízkoenergetický dům čímkoliv, vždy ušetříte. Je to logicky dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domů a výplněmi otvorů, ale i výrazně menšími ztrátami větráním. Nezanedbatelné jsou rovněž úspory důsledným odstraněním tzv. tepelných mostů a netěsností obvodových konstrukcí domu.

O

Obnovitelný zdroj energie
Energetický zdroj, který je člověku v přírodě volně k dispozici a jehož zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s dobou jejich využívání; např. sluneční energie, větrná energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, energie z biomasy

 

P

Parotěsná zábrana
izolační vrstva zabraňující průniku vlhkosti do stavebních prvků.

Podlahová krytina
souhrn všech materiálů, které jsou využívány pro krytí podlahy (dlažby, linolea, koberce aj.).

Předsazená fasáda
typ fasády, která je předsazena před nosnou konstrukci domu. Tato fasáda nemá nosnou funkci, ale chrání vlastní zdi domu před povětrnostními vlivy.
Pultová střecha
dříve hojně využívaná u přístavků a hospodářských budov, je dnes symbolem moderní architektury. Obyvatelům domu pak poskytuje velkorysé podkrovní prostory.

Průkaz energetické náročnosti
hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní vstupují; součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení; jedná se o grafické znázornění celkové dodané energie do budovy a procentuální zastoupení jednotlivých dílčích spotřeb

Prefabrikace
 v současné době nejrozšířenější způsob výstavby dřevostaveb; využívá se zvláště u panelového systému, kdy je stavba smontována z průmyslově předem zhotovených velkoplošných konstrukčních dílů

S

Sedlová střecha
patří mezi nejběžnější typy střech v České republice. Je oblíbená pro své výborné vlastnosti. Střecha je tvořena dvěma rovinami, které se setkávají ve hřebeni. Běžný sklon sedlové střechy je mezi 20° – 40°

Součinitel tepelné vodivosti
vyjadřuje objem tepla procházející vrstvou materiálu o tloušťce jeden metr (m), ploše jeden metr čtvereční (m2) za jednu hodinu  (1 hod.), při rozdílu teplot na povrchu obou materiálů
o 1 °C.

Stanová střecha
charakteristická pro středomořskou architekturu. Ve střední a západní Evropě zdobí mnohé moderní městské vily.

Střecha
kryje horní plochu budovy.

Suterén
podlaží částečně nebo celé zapuštěné do okolního terénu. Takto vzniklé prostory jsou běžně využívané jako technické prostory budovy.

Syndrom nezdravých budov
(SBS, Sick Building Syndrome) – kombinace onemocnění (syndrom) spojená s jednotlivými místy práce (např. kancelářské budovy) či bydliště; většina syndromů nemocných budov souvisí se špatnou kvalitou vnitřního ovzduší; původcem mohou být např. mikroorganismy, které jsou součástí aerosolu ve vnitřním prostředí; projevuje se bolestmi hlavy, únavou, onemocněním dýchacích cest aj

 

T

Tepelné čerpadlo
tepelné čerpadlo dokáže uspořit až 75% energie vynaložené na vytápění. Kompresor zajistí cirkulaci pracovního média, které díky své nízké teplotě ve výparníku odebírá teplo z okolního prostředí, to je při průtoku kondenzátorem opět uvolněno do topného systému. Celý cyklus se neustále opakuje s vynaložením minimálního množství elektrické energie.

Tepelné mosty
styk ploch stavební konstrukce s výrazně nižší kvalitou tepelné izolace. Vzniku tepelných mostů se u budov předchází pomocí izolačních materiálů. Řěšení je stejné jak u zděných domů, tak u dřevostaveb.

Topná tělesa
suma všech typů výměníků tepla, tedy kotlů, tepelných čerpadel, solárních panelů aj.
U nízkoenergetických a pasivních domů, zděných domů i dřevostaveb, se čím dál více používají alternativní zdroje vytápení. Zejména solární panely a tepelná čerpadla.

Trojsklo
tři tabule skla spojené termo-rámečkem. Takto vzniklé dutiny mezi skly jsou hermeticky utěsněné plastickým tmelem a vyplněné inertním plynem pro zlepšení tepelně izolačních vlastností okna. Takto utěsněná okna dále snižují tepelnou náročnost každé dřevostavby.

Tepelná ztráta budovy
hodnota budovy, která definuje potřebný výkon zdroje tepla tak, aby byl dostatečný i pro období nejnižších venkovních teplot; velikost tepelné ztráty je závislá na tepelné ztrátě prostupem (konstrukcemi) a na tepelné ztrátě infiltrací (větráním)

Termovize
diagnostická a měřicí metoda, která pracuje na principu zjišťování tepla vydaného sáláním; pro měření se využívá termokamera, která přiřadí naměřeným teplotám barevnou škálu; nejčastěji se využívá při měření budov ke zjišťování úniku tepla konstrukcemi

V

Valbová střecha
patří mezi nejstarší typy střech, zejména v případě bungalovů a malých rodinných domů, kterým propůjčuje dojem útulného a bezpečného domova.

Vícegenerační dům
dům s oddělenými bytovými jednotkami a jedním vchodem.

Vady dřeva
vady, které vznikají během růstu stromu nebo v procesu těžby a zpracování dřeva; mezi nejčastější nepravidelnosti růstu a tvaru kmene patří sbíhavost, křivost, zploštění a boulovitost

Vlhkost dřeva
udává se jako poměr hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém stavu – vlhkost absolutní, nebo podílem hmotnosti vody k hmotnosti mokrého dřeva – vlhkost relativní a vyjadřují se nejčastěji v procentech

Vzduchová neprůzvučnost
vlastnost stavební konstrukce projevující se ztrátou akustického výkonu zvuku při přenosu vzduchem prostřednictvím konstrukce

Z

Zimní zahrada
krytá prosklená část domu, která tvoří doplňkový obytný prostor.

Žaluzie
vodorovné lamely spojené šňůrkami. Bežně jsou vyráběny z hliníku, plastů nebo dřeva. Lze je rozvinout nebo navinout.

Vyberte si dřevostavbu